Domov poklidného stáří Vejprnice

Naše historie

Naše historie

Baculus

Zakládací listina občanského sdružení Baculus, o.s. byla založena na ustavující schůzi dne 8.3.2005, rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR bylo zaregistrováno občanské sdružení Baculus, o.s. 26.4.2005, 15.1.2005 se uskutečnila první členská schůze, která zvolila tříčlenný výbor a revizorku.

Dne 28.9.2005 proběhla schůze rady o.s., která vytvořila plán akcí pro rok 2005. V roce 2005 se uskutečnila metodická pomoc pobytovým zařízením v ÚSP Libnič a DD Kůsov při zajišťování kvality sociálních služeb. V rámci této pomoci bylo zajištěno vzdělávání pro všechny pracovníky těchto zařízení v oblasti standardů kvality sociálních služeb a byly vypracovány analýzy k zlepšení činnosti péče o seniory.

V roce 2006 o.s. byla podepsána dohoda o partnerství se Základní školou Plzeň, Heyrovského 23, o spolupráci při projektu "Sociální začleňování osob po onemocnění a úrazech mozku". Tento projektu byl realizován od 17.11.2005 do 31.8.2006 a byl financován z projektu PHARE 2003 PLZ ve výši 30 000 Eu. Úkolem o. s. bylo pomoci při zapojování pacientů po léčbě úrazu a onemocnění mozku do společnosti. U těchto pacientů byly formou tříměsíčního kurzu posíleny funkce paměti, psychomotorických a sociálních dovedností a komunikace.

Dále byl v roce 2006 vypracován a schválen projekt, který byl financován ze státního rozpočtu ČR a z Evropských sociálních fondů ve výši 1 152 000 Kč, v rámci opatření 2.1. Operačního programu o rozvoji lidských zdrojů s názvem "Vzdělávání v metodách zavádění standardů kvality práce v sociálních službách". Tento projekt byl zaměřen na vzdělávání pracovníků organizací, zřizovanými Plzeňským krajem a Magistrátem města Plzně. Projekt probíhal od března 2006 do února 2007. Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí dne 22.2.2007. Během tohoto projektu byla navštívena všechna zařízení a byla vytvořena analýza pro podporu zkvalitnění práce v sociálních službách.

V tomto roce též občanské sdružení Baculus, o.s. zajišťovalo metodickou pomoc pro sociální zařízení mimo Plzeňský kraj v ÚSP Snědovice, DÚSP Tloskov atd.

V roce 2006 byla uzavřena dohoda o partnerství s o.s. Mozek na spolupráci při projektu "Sociální začleňování osob po onemocnění a úrazech mozku a osob dlouhodobě zdravotně postižených". Tento projekt byl financován ve výši 1 600 000Kč ze Společného regionálního operačního programu Opatření 3.2. podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. V tomto projektu o.s. zajišťovalo koordinaci pracovního poradenství a aktivity v oblasti podporovaného zaměstnávání. Tento projekt začal 1.11.2006 a je naplánován do 28.2.2008. Tento projekt je realizován ve Fakultní nemocnici v Plzni a ve třech pobytových zařízeních sociálních služeb – ÚSP pro TPM Zbůch, DOZP Stod a Domov Harmonie Mirošov. V této spolupráci se pokračovalo i v dalších letech.

V polovině roku 2007 bylo Baculus, o.s. uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnávání českých občanů na území České republiky, které bylo v roce 2009 ukončeno.

Začátkem roku 2008 se Baculus, o.s. zaregistroval podle zákona 108/06 Sb. na poskytování sociálních služeb , odborné sociální poradenství a pečovatelská služba.

Začátkem roku 2008 Baculus, o.s. podalo žádost do projektu "ROP NUTS II. Jihozápad" na výstavbu Domova poklidného stáří Vejprnice. Jedná se o projekt pro poskytování sociální služby domov pro seniory a celková kapacita bude 44 uživatelů sociálních služeb. Tento projekt byl schválen a v roce 2008 mohla být zahájena jeho výstavba.

V roce 2010 byla schválena rozhodnutím MPSV ČR akreditace na vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči a na základní výchovnou nepedagogickou činnost. Tato akreditace byla obnovena 16. 8. 2012 a je platná do 16.8.2016.

V roce 2010 byla dokončena stavba Domova poklidného stáří Vejprnice. První uživatelé sociálních služeb začali do Domova přicházet od 1. 2. 2010.

V roce 2010 se stabilizoval pracovní tým, který vytvořil podmínky pro poskytování sociální služby domov pro seniory a částečně i pro sociální službu odborné sociální poradenství. Všechny tyto aktivity byly v souladu se zákonem 108/2006 Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb.

V roce 2011- 2012 se vytvářely nové činnosti podle individuálních potřeb uživatelů. Byla zajištěna léčebná rehabilitace, činnosti, které využívali uživatelé pro trávení volného času a které byly zaměřeny na jejich potřeby. V tomto období se podařilo vedení zařízení zprostředkovat úspěšně kontakty na další služby v obci Vejprnice.

V dalším období zařízení vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatelů začalo budovat i některé aktivity vně zařízení a přizpůsobovat činnost k potřebám uživatelů. Byla postavena pergola, možnost venkovního posezení, návštěva faráře, zavedení keramické dílny, společenská setkávání.

V roce 2013 občanské sdružení Baculus, o.s. zrušilo sociální službu odborné sociální poradenství.

Dále se v roce 2013 podařilo ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje v rámci partnerství se podílet na realizaci operačního programu „OP vzdělávání pro konkurenceschopnost“ v projektu „Vzdělávání pro optimalizaci systémů pečovatelské péče v Plzeňském kraji“. Tento program bude realizován v letech 2014 a 2015.

V rámci vzdělávání instituce uskutečňovala vzdělávací program podle akreditace a v roce 2009-2013 bylo proškoleno 260 pracovníků především z Plzeňského kraje, kteří splňují podmínky pro práci v sociálních službách.

Od 1.1.2014 bylo občanské sdružení Baculus přeměněno na obecně prospěšnou společnost ve smyslu ustanovení paragrafu 2, zákona 68/2013 Sb.