Domov poklidného stáří Vejprnice

baculus

O nás

Charakteristika

V Domově poklidného stáří Vejprnice je poskytována pobytová sociální služba domov pro seniory nestátní neziskovou organizací Baculus o.p.s. Nabízíme komplexní sociální služby a péči, včetně pečovatelské, ošetřovatelské a příp. zdravotní, lidem, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a uzavřeli s Domovem poklidného stáří Vejprnice (dále jen Domov) smluvní vztah o poskytování služeb. Základními činnostmi je poskytování ubytování a celodenního stravování. Dále pomoc při zvládání běžných úkonů péče, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a související fakultativní činnosti... Domov doplňuje kapacitu pobytových sociálních služeb v Plzeňském kraji, je zaregistrován a funguje v souladu se zákonem o sociálních službách. Vychází též z komunitního plánování města Plzně a Plzeňského kraje.

Poslání

Posláním Domova je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, aby se vyhnuli sociální izolaci, nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli a dle svých možností se začlenili do běžného života komunity v obci. Tito lidé potřebují pomoc sociálního zařízení, ve kterém si mohou na základě nabídky služeb vybrat a dohodnout se na poskytování služeb spojených s bydlením, stravováním, pečovatelstvím či ošetřovatelstvím a zájmovými činnostmi. Uživatelům nabízíme takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Zajišťujeme kvalitní a profesionální sociální služby, které umožňují uživatelům jejich maximální přiblížení k běžnému způsobu života.

Cíl

Cílem poskytování sociálních služeb je podporovat rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života a poskytovat takové bydlení, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí se zachováním soukromí a zajištěním bezpečnosti uživatele.
Cílem služeb je současně:
poskytovat kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb klientů a tím pomoci starým lidem k co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby
nepřepečovávat lidi a podporovat jen tu službu, kterou skutečně potřebují
respektovat přání klientů tak, aby bylo dosaženo jejich důstojného života
dosáhnout toho, aby uživatelé námi poskytovaných služeb i jejich rodinní příslušníci měli k personálu plnou důvěru a úzce s ním spolupracovali

Zásady

Zásady poskytovaných služeb vycházející z poslání a cílů sociálních služeb:
podporujeme udržení vazeb s rodinou a přáteli uživatele
služba je poskytována takovým způsobem, aby bylo v co nejvyšší míře zachováváno soukromí uživatelů a lidská důstojnost
podporujeme uživatele v udržení co nejvyšší míry samostatnosti, v samostatném rozhodování a poskytujeme mu k tomu informace
aktivně se zajímáme o přání a potřeby našich uživatelů a nabízíme takový rozsah služeb, který je přizpůsoben jejich potřebám a požadavkům
vytváříme pro uživatele služeb bezpečné prostředí.

Okruh osob pro koho je (a pro koho není) služba určena

V Domově poklidného stáří Vejprnice poskytujeme sociální i další služby a péči o seniory, kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti či dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc, podporu nebo dohled při péči o vlastní osobu.
Sociální služby jsou určeny cílové skupině domova pro seniory. Poskytované služby neodpovídají potřebám osob trpících demencemi vč. Alzheimerovy choroby, dále osob s agresivitou, závislostí na alkoholu a psychotropních látkách, se sexuální deviací, s poruchou osobnosti, osob narušujících kolektivní soužití či sociálně nepřizpůsobivých; dále též osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém nařízení, vč. osob s infekčním onemocněním; se středně těžkou a hlubokou mentální retardací a osob, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití a bezpečnost ostatních uživatelů

Prostředí a kde nás najdete

Domov poskytuje služby v nově postavené dvoupodlažní budově v obci Vejprnice, která je vzdálena cca 6 km od Plzně a je dostupná městskou hromadnou dopravou i vlakem. Budova je umístěna ve středu obce v návaznosti na zajištění všech dostupných služeb (jako je pošta, kadeřnictví, restaurace, zdravotní středisko, lékárna, obecní úřad, apod.)
Budova je členěna do bezbariérových ubytovacích bloků v přízemí, II. a III. nadzemním podlaží, pro celkový počet 44 klientů. Z tohoto počtu je možno ubytovat 32 klientů v jednolůžkových a 12 klientů v 6 dvoulůžkových apartmá, k nimž náleží 2 pokoje a šatna. Každé apartmá dále sestává z předsíně, kuchyňského koutu včetně linky, koupelny s bezbariérovým sprchovým koutem a WC. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, skříněmi, židlemi, stolem a nočním stolkem, komodou a dalším vybavením. Dle domluvy lze apartmá dovybavit vlastním nábytkem, TV, příp. dalšími spotřebiči či osobními věcmi uživatele. Kromě apartmá mohou uživatelé využívat společenské místnosti, terasy, zahradu a další běžně dostupné společné prostory...
Na apartmá a ve vnitřních prostorách Domova není povoleno kouření s ohledem na spolubydlící klienty a platné předpisy.
Domov poklidného stáří Vejprnice poskytuje služby na adrese:
Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27
(ve Vejprnicích pod kostelem odbočit do leva na náves a za mostkem vlevo budova s oranžovou fasádou a vjezdem do dvora)